Archief: Nieuws

20-03-2019: Uitnodiging bijeenkomst wetswijziging

Binnenkort ontvangen bedrijven of instellingen met een middelgroot of een groot energiegebruik in Haarlemmermeer een schrijven van de Omgevingsdienst inzake een wetswijziging in het kader van de informatieplicht energiebesparende maatregelen. Ook bij uw organisatie aangesloten bedrijven of instellingen kunnen hiermee in aanraking komen. Zij moeten voor 1 juli voldoen aan de informatieplicht.

U wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst georganiseerd door de Omgevingsdienst, het Haarlemmermeers Ondernemingsplatform en de gemeente Haarlemmermeer.

 • Brief informatieplicht energiebesparende maatregelen 13-3-2019.docx (PDF, 114 KB)
 • 27-12-2018: Feestelijke aftrap eerste warmtelevering Park Rijk, 22 januari 2019 19:00 uur

  Iets meer dan een jaar geleden mochten wij in uw ledenvergadering vertellen over ons plan om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen voor Park Rijk. Iets minder dan een jaar vanaf nu, hopen wij samen met u de feestelijke aftrap te doen van de eerste warmtelevering.

  Het duurzame warmtenet maakt straks gebruik van verschillende warmtebronnen en kent verschillende watertemperaturen. Op deze manier vergroten wij de leveringszekerheid en kunnen wij een passende watertemperatuur aanbieden aan de klant. Wat het warmtenet uniek maakt is dat snoeiafval uit de gemeente wordt opgewaardeerd tot brandstof voor de biomassa-installatie en dat er gebruik gemaakt gaat worden van restwarmte uit de datacenters. Door het gebruik van verschillende watertemperaturen kunnen wij de warmte meerdere keren gebruiken. Ook dat is duurzaam.

  Informatiebijeenkomst

  Op 22 januari 2019, 19.00 uur willen wij u graag informeren over het proces dat wij volgen voor de realisatie van het warmtenet. En van u graag horen wat uw vragen zijn, waar eventueel uw twijfels zitten en welke suggesties u wellicht voor ons heeft. Reserveer alstublieft vast deze datum, programma en locatie volgen begin januari.

  Wat hebben we gedaan?

  Er is het afgelopen jaar veel werk verzet dat voor u waarschijnlijk niet zichtbaar is geweest. Hieronder zet ik hiervan enkele punten op een rijtje:

  • We hebben met bijna alle eigenaren (en beheerders) van de kantoorpanden op Park Rijk gesproken en voor meer dan drie kwart is een technische inventarisatie uitgevoerd en een kostenvergelijking opgesteld. Nu zijn we bezig om voor de geïnteresseerden, warmteovereenkomsten op te stellen, zodat het aanbod om aan te sluiten op het warmtenet concreet wordt. Het merendeel heeft deze voor de kerst ontvangen.
  • Mogelijk heeft u gezien dat onderzoek naar de bodem is uitgevoerd.  Ook het ontwerp van het leidingtracé van het warmtenet wordt nu in detail uitgewerkt en er is een marktverkenning uitgevoerd voor de biomassa-installatie op terrein van Meerlanden.
  • De voorbereidingen voor de aanvraag van de benodigde vergunningen zijn getroffen en een werkgroep met bewoners uit de omgeving van Meerlanden, is na de zomer gestart. Zij bieden ons een klankbord op het proces en inhoud en op de visie op de toekomstige terreinindeling. De biomassa-installatie maakt hier deel van uit.
  • Met de datacenters is contact geweest over leverantie van restwarmte aan het warmtenet. Tevens is er uitgebreid contact met de gemeente, provincie en andere stakeholders in de regio.

  Wat gaan we doen in 2019

  De benodigde vergunningen worden aangevraagd. Het ontwerp van warmtenet en biomassa-installatie wordt afgerond en de realisatie wordt voorbereid. Medio 2019 zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over het warmtenet.

  U bent van harte welkom dinsdag 22 januari 2019, programma en locatie volgen begin januari.

  10-12-2018: Wijzigingen dienstregeling Connexxion

  Lijn 287 Schiphol Airport – Douglassingel

  De dienstregeling van de snelbus 287 wordt uitgebreid. Lijn 287 gaat voortaan in de brede spitsrichting 8x per uur rijden, elke 7,5 minuut dus. Dit betreft 28 ritten extra per dag. Daarnaast zal er niet meer gestopt worden op P30 en zal op Schiphol-Rijk voortaan in beide richtingen via de Fokkerweg en Koolhovenlaan worden gereden in plaats van via de Tupolevlaan. Dit komt vooral de doorstroming ten goede. De halte Tupolevlaan komt hierbij te vervallen. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Bellsingel en Tupolevlaan/ Boeingavenue.

  Lijn 187 Schiphol Airport – Douglassingel

  Lijn 187 is opgeheven ten gunste van de snelbus 287, welke met een flink aantal extra ritten is uitgebreid. In de brede spitsrichting gaat lijn 287 voortaan 8x per uur rijden.

  26-11-2018: Gladheidbestrijding Park Rijk

  Het zal u niet zijn ontgaan: het wordt kouder. De temperatuur komt ook overdag steeds meer rond het vriespunt te liggen en de kans op winterse neerslag neemt toe. Om onveilige situaties te voorkomen, bestrijdt de gemeente Haarlemmermeer gladheid als gevolg van sneeuw en ijs op wegen en fietspaden.

  Op de plekken waar de gemeente niet strooit, laat de Coöperatie Park Schiphol Rijk de wegen, voet- en fietspaden strooien en indien nodig sneeuwvrij maken. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de Coöperatie uitgevoerd door Loonbedrijf Roodenburg.

  Wilt u ook een veilige situatie creëren op uw eigen perceel? Dan kunt u contact opnemen met de parkmanager om afspraken te maken over het strooien en sneeuwvrij maken van uw eigen terrein.

  Wilt u weten waar de gemeente Haarlemmermeer allemaal strooit? Bekijk dan de strooikaart op https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/winterse-gladheid-en-strooien

  09-11-2018: Weekendafsluiting Fokkerweg 16-18 november

  Weekendafsluiting Fokkerweg 16-18 november

  De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit bij de Fokkerweg (N232) ter hoogte van Schiphol-Oost.

  De Fokkerweg is in beide richtingen afgesloten van vrijdag 16 november 20.00 uur tot en met zondagavond 18 november 24.00 uur. Het verkeer tussen de Bosrandbrug en het kruispunt met de Schipholdijk wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd.

  Omleidingsroute

  De omleidingsroute voor het verkeer wordt aangegeven via gele borden langs de weg. De route loopt over de N231 en N201: de Bosrandweg, de Legmeerdijk en de Burgemeester Brouwerweg en vice versa.

  omleidingskaart

  Werkzaamheden

  De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project HOV Schiphol-Oost dat begin december klaar moet zijn, zodat lijn 180 van Connexxion van de nieuwe bushaltes gebruik kan maken (met ingang van de nieuwe dienstregeling: 9 december 2018). Ter hoogte van Zuideinde/P65 worden nieuwe bushaltes aangelegd. Op de kruising komt een nieuwe voetgangersoversteek en worden de verkeerslichten opnieuw ingesteld. Om een veilige werkomgeving voor de bouwers te creëren wordt het kruispunt ter hoogte van de Schipholdijk een weekend volledig afgesloten.

  Lijnbus

  De lijnbus van Connexxion rijdt via de normale route en wordt door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid.

  Meer informatie

  Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 – 020 06 00 (gratis) of mailen naar: hovschipholoost@noord-holland.nl.

  Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina HOV Schiphol-Oost.

  19-11-2018: Ruimen vliegtuigbommen Green Mountain 21 en 22 november 2018

  Op het terrein van Green Mountain Logistics Park Schiphol-Rijk nabij de Airbuslaan zijn twee explosieven gevonden. De bommen bevinden zich buiten het bereik van woningen en bedrijven. Ook in Rijsenhout zijn de afgelopen tijd explosieven gevonden en er zijn daar tot nu toe 43 bommen geruimd.

  Graag informeren wij u over de recente vondst van twee vliegtuigbommen.

  Ruiming op 21 en 22 november 2018

  Op 21 en 22 november 2018 worden de twee vliegtuigbommen geruimd. Het gaat om Britse vliegtuigbommen van elk 250 pond. De planning van de ruimingen ziet er globaal als volgt uit:

  • woensdag 21 november om 12.00 uur de eerste bom, reservetijd is 14.00 uur
  • donderdag 22 november om 12.00 uur de tweede bom, reservetijd is 14.00 uur

  Veiligheidsmaatregelen

  Veiligheid gaat boven alles zo ook bij het ruimen van vliegtuigbommen. We houden hiervoor een zogeheten ‘gevarenzone’ aan. Dit is een zone waarin geen verkeer, mensen of dieren aanwezig mogen zijn. Voor de ruiming van de bommen op 21 en 22 november 2018 hoeven geen bedrijven of woningen te worden geëvacueerd. Ook het verkeer kan op de wegen blijven rijden. Verder zullen fysieke veiligheidsmaatregelen worden getroffen op de ruimingslocatie. Zo zal een aanzienlijke hoeveelheid zand op de bommen worden aangebracht. Er komt een grondwal om de ruimingslocatie om de effecten van de ruiming (trillingen) te minimaliseren.

  Evaluatie

  Na iedere ruiming vindt een zorgvuldige evaluatie plaats door de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie), het Hoogheemraadschap Rijnland, de politie en gemeente Haarlemmermeer. Het verloop van de ruiming, het effect op de grond en het grondwater, openbare orde en veiligheidsaspecten worden besproken.

  Mogelijke schade

  We gaan er van uit dat met de kennis en adviezen van experts, die we hebben geraadpleegd, de getroffen maatregelen voldoende zijn om eventuele schade te voorkomen. Het is niet uitgesloten dat er wel een zekere druk of trilling waarneembaar is. Mocht u ondanks de genomen maatregelen toch van mening zijn dat schade aan uw pand is ontstaan als gevolg van de ruiming van de bommen, dan kunt u uw aansprakelijkheidsstelling richten aan gemeente Haarlemmermeer.

  Op de website https://haarlemmermeergemeente.nl/aansprakelijkheid-schade vindt u meer informatie.

  Hoogachtend,

  de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

  namens deze,

  de gebiedsmanager Haarlemmermeer-Zuid,

  J.P.J. Bontekoe

 • Brief bommen Green Mountain 16 oktober 2018 (PDF, 88 KB)
 • 31-10-2018: Is aansluiten op het warmtenet goedkoper dan het vervangen van mijn gasketels?

  Ja, voor meer dan de helft van alle panden op Park Rijk is deze vraag inmiddels positief beantwoord. Het tarievenblad van Meer Groene Warmte is beschikbaar. Het is nu mogelijk om kostenvergelijkingen te maken, zodat u een goed gefundeerde keuze kunt maken tussen het vervangen van uw ketels of overstappen op het nieuwe warmtenet.

  Dit voorjaar bleek de uitkomst van de haalbaarheidsstudie van Meer Groene Warmte voor de realisatie van een duurzaam warmtenet voor Park Rijk positief. Er wordt nu hard gewerkt aan het detailontwerp van het netwerk en aan het verkrijgen van de vergunning, de subsidie en draagvlak in de buurt. Wij verwachten in 2019 met de aanleg van het warmtenet te kunnen beginnen en in het stookseizoen van 2019/2020 de eerste panden op Park Rijk te kunnen aansluiten. Voor het stookseizoen van 2018/2019 kunnen wij voorzien in noodoplossingen voor het geval uw ketels toch al eerder aan vervanging toe zijn.

  De restwarmte van grondstoffen en energiebedrijf Meerlanden zal voortaan naast het verwarmen van kassen ook gebruikt worden voor het drogen van regionaal ingezamelde biomassa. De biomassa is een onuitputtelijke bron en bestaat hoofdzakelijk uit resthout dat vrijkomt bij het reguliere snoeien van bomen en struiken en wordt op dit moment veelal gecomposteerd. Na het schoonmaken en drogen kan deze biomassa gebruikt worden als brandstof in een biomassa installatie die voor de warmte in het net zorgt. De aangesloten panden kunnen dan van het aardgas af en worden voortaan duurzaam en goedkoper verwarmd. Dat betekent dus een beter energielabel voor uw pand en een lagere energierekening.

  Wilt u hulp bij het opstellen van een kostenvergelijking of heeft u andere vragen, wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met Mireille Bedeschi op 06 20 14 36 27 of mailen naar mireille.bedeschi@samenwarm.nl. Neem ook eens een kijkje op onze website www.meergroenewarmte.nl.

  UITNODIGING Duurzame Werklocaties Kick-off – Woensdag 10 oktober

  Graag nodigen we u uit voor de kick-off van Duurzame Werklocaties.

  Op 10 oktober 2018 is de Dag van de Duurzaamheid. Speciaal voor ondernemers en vastgoedeigenaren wordt een bijeenkomst georganiseerd over de verduurzaming van werklocaties. Dat vraagt om een collectieve aanpak. Het betekent een samenwerking tussen ondernemers (-verenigingen), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en de overheid. Ieder kantoor groter dan 100 m2 moet in 2023 minimaal het energielabel C hebben. Duurzaamheid leidt tot waardevermeerdering van vastgoed. Het levert leefbare én levensvatbare werklocaties op.

  Naar schatting bij meer dan helft van de kantoren in Haarlemmermeer moeten maatregelen worden genomen. Hoe pak je dat aan? Tijdens de bijeenkomst komen inspirerende voorbeelden en succesvolle cases rondom energie, afval, recycling en omgeving aan bod. Met praktische informatie waarmee ondernemers direct aan de slag kunnen. Stap voor stap, op basis van ervaringen, worden samen concrete resultaten geboekt.

  Gemeente Haarlemmermeer werkt hierin samen met ondernemers. Dit doen we door samen met partners tafels te organiseren die periodiek bij elkaar komen. Er worden inhoudelijke duurzaamheidsprojecten ontwikkeld, voorbereid en uitgevoerd. In eerste instantie ligt de focus op werklocaties met een organisatiegraad, een BIZ of Parkmanagement. De organisatie- en bestuurskracht van de werklocaties wordt optimaal benut om tot invulling en uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen te komen. De setting is informeel en interactief. Met praktische informatie waarmee je direct aan de slag kunt.

  Deze kick-off is een initiatief van BIZ Spoorzicht Nieuw-Vennep, Interglobe Vastgoedmanagement, Tegenstroom, NMCX, SADC, Meerlanden en gemeente Haarlemmermeer.

  Programma:
  08.00
  Ontvangst met netwerkontbijt.

  08.30
  Welkom door moderator IIknur Dönmez, gemeente Haarlemmermeer.

  08.40
  John Nederstigt wethouder Haarlemmermeer.
  Duurzame werklocaties Haarlemmermeer.

  08.50
  Bouwe de Boer kwartiermaker Fossylfrij Fryslân. Fossielvrij ondernemen. Dat kan! Praktische
  voorbeelden van de eerste 100 bedrijven in Fryslân die fossielvrij ondernemen. Inspiratie voor
  ondernemers.

  09.10
  Ton Sels parkmanager BIZ-Vereniging Spoorzicht.
  Het verduurzamen van een werklocatie vraagt om een collectieve aanpak.
  Op Spoorzicht hebben ondernemers laten zien dat dit werkt. Zij delen graag hun ervaringen en
  leerpunten.

  09.25
  Ed Nieuwenhuizen procesbegeleider duurzame werklocaties.
  Kickoff duurzame werklocaties
  Toelichting proces en follow-up >> Concreet aan de slag met 3 thema’s:
  Sessie 1: Energie
  Sessie 2: Afval en recycling
  Sessie 3: Omgeving (groen, water, mobiliteit & leefkwaliteit)

  09.30 Tafelsessies naar keuze in carrouselvorm.

  11.10 Plenaire terugkoppeling met panel met Adam Elzakalai, wethouder Haarlemmermeer.

  11.25 Ilknur Dönmez: Samenvatting + follow up.

  11.30 Einde.

  Locatie
  NH hotel, Kruisweg 495, Hoofddorp.

  Laat ons weten of u komt via deze link. De toegang is gratis.

  Graag tot ziens op 10 oktober!

  Met vriendelijke groet,

  John Nederstigt,
  Wethouder duurzame
  economische ontwikkeling
  en herstructurering bedrijventerreinen

  Adam Elzakalai,
  Wethouder economische zaken

  13-3-2018 Komt u ook? Op 20, 21 en 22 maart 2018 de warmte voelen van Meer Groene Warmte!

  Op dinsdag 20 maart van 17:00 tot 18:00 uur vindt voorlopig de laatste rondleiding plaats bij grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden. Daar kunt u ervaren hoe het verwerkingsproces van lokaal ingezamelde grondstoffen leidt tot de warmte die uw panden straks kan gaan verwarmen. Meldt u nu aan via Mireille.bedeschi@samenwarm.nl of 06 – 20 14 36 27.

  Op woensdag 21 en donderdag 22 maart kunt u ook kennis komen maken met ons van Meer Groene Warmte op de beurs Duurzaam Verwarmd in de Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen. We hebben daar een eigen stand waarmee we voor het eerst naar een groter publiek naar buiten treden en verzorgen er een lezing op woensdag om 13:00 uur en op donderdag om 15:15 uur. De beurs is gekoppeld aan die van Solar Solutions, dus behalve over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van warmtenetten, kunt u daar ook alles te weten komen over zonne-energie. Check de site, registreer u (gratis met invitatiecode 2018DUURZAAM) en wees van harte welkom bij ons op stand K13.

  Begin april laten we u weten hoe het gaat met de businesscase voor de aanleg van het duurzame warmtenet voor Park Rijk. De vooruitzichten zijn gunstig: ruim 75% van de leden heeft zich positief geïnteresseerd getoond en een groot deel daarvan heeft ook al de intentieverklaring ondertekend. Komende weken vinden de voorlopig laatste technische inventarisaties plaats. Ook alle aandachtspunten voor de aanleg van het bedachte tracé voor het warmtenet zijn in kaart gebracht en met de belangrijkste stakeholders (zoals de verschillende grondeigenaren) is gesproken.

  Voor vragen, suggesties en/of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht via Mireille.bedeschi@samenwarm.nl of telefoon: 06 – 20 14 36 27. Misschien wel tot ziens bij een van onze evenementen op 20, 21 of 22 maart.

  24-1-2018 De opwek van warmte ervaren bij Meerlanden

  (De rondleiding van 25 januari is doorgeschoven naar 15 februari!)

  Het is mooi dat er zoveel belangstelling is voor de mogelijke warmtelevering vanuit afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden! En er is nog ruimte! We komen graag bij u langs om de mogelijkheden en concrete aanpak te inventariseren. Hoe meer panden blijk geven van hun interesse en bereid zijn de intentie uit te spreken om warmte van Meerlanden in plaats van aardgas in te zetten voor verwarming en warmwater, des te eerder er mooie stappen kunnen worden gemaakt in de labels en de verhuurbaarheid. In de tussentijd gaan wij door met het ontwikkelen van het concept ontwerp van het warmtenet en de daarbij horende businesscase, zodat we u eind maart meer zekerheid kunnen geven over het te volgen traject.

  De rondleiding bij Meerlanden om te ervaren hoe duurzame warmte wordt opgewekt is doorgeschoven naar donderdag 15 februari van 16:00 tot 17:00 uur. U bent van harte welkom.

  Meldt u nu aan voor een gesprek en inventarisatie bij u op locatie en/of voor de rondleiding op 15 februari bij Meerlanden via de mail naar mireille.bedeschi@samenwarm.nl of 06 – 20 14 36 27.

  CONTACT

  De panden op Park Rijk zijn veelal ruim opgezet en hierdoor uitermate geschikt voor multi-tentant als ook voor single- tenant toepassingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging van het Park, het is de moeite waard!